Mapa geodezyjna z podziałem granic

Podział nieruchomości

Aby sprzedać część nieruchomości lub ją wynająć, niezbędne jest dokonanie odpowiedniego podziału. Związane są z tym konkretne formalności prawne, których spełnienie jest niestety konieczne. Nie wszyscy jednak orientują się, jakie dokumenty należy złożyć i do jakiej instytucji się zwrócić. Wystarczy jednak zapoznać się z poszczególnymi etapami podziału nieruchomości, aby czynność ta przestała wydawać się skomplikowana. O czym należy pamiętać przy podziale działki lub nieruchomości budowlanej?

Podział nieruchomości to nic innego jak wydzielenie jej części na rzecz innego właściciela. Taki podział można rozpatrywać pod względem wieczystoksięgowym i wówczas traktuje się go jako wykreślenie danego obszaru (gruntu) z danej księgi wieczystej i założenie dla niej nowej księgi z zapisanym nowym właścicielem. Można także dokonać tzw. podziału geodezyjnego. Wówczas określa się nowe granice danej działki przy zachowaniu poprzedniego statusu własności. Taka sytuacja ma miejsce np. wtedy, gdy właściciel chce podzielić swoją działkę na kilka mniejszych. Jakie kroki należy podjąć, aby doprowadzić do skutecznego podziału nieruchomości?

Etap 1 – wszczęcie postępowania o podział

Pierwszym etapem przy podziale nieruchomości jest oczywiście złożenie odpowiednich dokumentów do urzędu przez osobę zainteresowaną. Niekiedy bywa też tak, że wszczęcie postępowania następuje z urzędu – ma to miejsce np. w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Składający wniosek o podział powinien przedłożyć w odpowiedniej instytucji takie dokumenty jak: dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, wypis z katastru nieruchomości (tzn. ewidencji gruntów i budynków) oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Nie są to jednak wszystkie niezbędne dokumenty. Do wniosku należy też dołączyć wstępny projekt podziału na kopii mapy zasadniczej lub katastralnej. Czym jest taki projekt? To specjalnie przygotowany dokument zawierający opis nieruchomości i jej położenie. Ponadto wstępny projekt powinien zawierać wytyczone nowe granice nieruchomości, oznaczone nieruchomości sąsiednie czy zaznaczone linie ścian oddzieleń przeciwpożarowych, jeśli wniosek dotyczy podziału budynku. Taki projekt jest opiniowany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Etap 2 – podział nieruchomości

Jeśli wstępny projekt zostanie zaakceptowany, wówczas konieczne jest stworzenie projektu zasadniczego w formie operatu przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami geodezyjnymi. Aby tego dokonać, konieczne jest zrealizowanie szeregu czynności, w tym zgłoszenie pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zbadanie nieruchomości pod kątem prawnym, wykonanie mapy z projektowanym podziałem czy sporządzenie odpowiednich wykazów.

Etap 3 – decyzja o podziale nieruchomości

Po skompletowaniu operatu jest on poddawany kontroli. Jest nie wystąpiły żadne uchybienia, wówczas operat zostaje przyjęty do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Ostateczną zgodę na podział wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jeśli w wyniku podziału doszło do zwiększenia wartości nieruchomości, wówczas może zajść potrzeba uiszczenia tzw. opłaty adiacenckiej.