Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z dotychczas istniejącej i oznaczonej jednej działki ewidencyjnej,  nowo utworzonych dwóch lub więcej działek ewidencyjnych i nadaniu im nowych oznaczeń. W zależności od okoliczności podziały nieruchomości realizowane są zgodnie z planem miejscowych, decyzją o warunkach zabudowy, niezależnie od ustaleń planu miejscowego (przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami) lub zgodnie z postanowieniem sądu.

Wznowienia granic dokonuje się w sytuacji gdy znaki te ustalone uprzednio zostały przesunięte, zniszczone lub uszkodzone, a istnieją dokumenty pozwalające na ustalenie ich pierwotnego umiejscowienia. Geodeta uprawniony przeprowadza szereg czynności niezbędnych do wznowienia granic, opracowuje odpowiednią dokumentację oraz powiadamia zainteresowane strony (właścicieli oraz użytkowników wieczystych wszystkich przyległych działek), a po okazaniu wznowionych granic przygotowuje protokół graniczny.